Planene om et ferjefritt samband mellom Sunndal og Surnadal ble lansert for første gang i 1939, som en ny veg fra Drøpping til Todalen, kalt Rambjørsvegen.

Møre og Romsdal fylkesting vedtok i 1971: «Ferjefritt samband Molde-Trondheim vert bygd tidleg i 3. vegplanperiode 1978-81.» Senere fylkesting har ikke fulgt opp dette vedtaket. Etter gjeldende prioriteringer pr. i dag, kan prosjektet tidligst stå ferdig rundt 2020.

Stortinget har i praksis startet gjennomføringen ved å vedta Todalsvegen oppklassifisert til riksveg 671 (1996) og delvis satt av midler til opprusting av denne.

Todalsfjordprosjektet AS ble stiftet 10. desember 1987 med en aksjekapital på 850 000 kroner. I 1988 ble arbeidet ført videre med ein hovedplan for Todalsfjordprosjektet. Selskapet gikk ei tid under navnet Trollheimstunnelen AS, men bærer i dag det opprinnelige navnet Todalsfjordprosjektet AS.

 

Historisk oppsummering fra 1971 til i dag:

1971 Fylkestinget tilrår ferjefritt samband Molde‐Trondheim med ny veg rundt Todalsfjorden som et av flere alternativer til stamveg Molde‐Trondheim.

1985 Sunndal og Surnadal kommuner oppnevnte et interkommunalt arbeidsutvalg.

1986 Vegutredning og transportanalyse av sju alternativer utarbeidet av A.R. Reinertsen og Asplan.

1987 Todalsfjordprosjektet AS stiftet.

1988 Arbeidet føres videre med en hovedplan der tre alternativer utredes nærmere. Hovedplanen, som blir lagt ut til offentlig ettersyn, stiller valget mellom alternativene åpent fordi ingen av dem skiller seg ut med hensyn til kostnader og nytte.

1993 Det fremlegges en melding som tilrår et nytt alternativ med 5,6 km tunnel Ålvundfossen‐Ansnes og veg videre i dagen innom Todalsøra. Alternativet, som kalles alternativ 7, ble lagt ut til offentlig høring.

1995 Meldingen med alternativ 7 ble i samråd med Miljøverndepartementet godkjent av Vegdirektoratet uten krav om konsekvensutredning.

1997 Fylkesveg fra Rv 670 til Todalsøra omklassifisert til Rv 671.

19992001 Vegen på østsida av Todalsfjorden utbedret på følgende strekninger: 3 km ny veg mellom Haugen og Åsbøen, ombygging av Hallsetbrua og 2,7 km ny veg Svinvika‐Markussteinen, derav 1 km tunnel.

2000 Møte for å avklare hvilke tunnelalternativer man skulle gå videre med. Enighet om Viromdalsalternativet, dvs. tunnel Todalen-Viromdalen og veg i dagen Virom‐Ålvundeidet.

2001 Oppstart arbeid med kommunedelplaner for Viromdalsalternativet. Statens vegvesen fastslår at Todalsfjordprosjeket må konsekvensutredes.

2002 Konsekvensutredning biologisk mangfold tunnelinnslag Sunndalssida (Jon B. Jordal).

2003 Konsekvensutredning Trollheimstunnelen og tilleggsutredning massedeponi.

2006 Konsekvensutredning godkjent av Vegdirektoratet. Begge kommunene går for Børsetalternativet (langtunnel). Surnadal kommunestyre vedtar oppstart av arbeid med kommunedelplan for Rv 671.

2007 Kommuneplanens arealdel med Børsetalternativet vedtatt i Sunndal kommune.

2009 Planprogram og kommunedelplan for Trollheimstunnelen og Rv 671 Åsbøen‐Halset bru vedtatt i Surnadal kommune.

2010 Stort engasjement i lokalpressen om bru‐ og tunnelalternativene.

2013 Rapport med vurdering av alternativ for bru og tunnel utarbeidet av vegvesenet. Samferdselsutvalget vedtok å fremdeles ha fokus på Todalsfjordprosjektet. I ettertid kom Trollheimstunnelen AS med forslag om å se på flytebru nord i fjorden.

2015 Rapport med samlet vurdering fra Statens vegvesen, tilrår brualternativ 2B og 2C. Likelydende vedtak i kommunestyrene om bruløsning Rakaneset‐Svinvika. Fylkestinget: Konseptvalg brualternativ 2B og 2C. Prosjektet er neste store prosjekt etter Nordøyvegen. Skipstrafikkanalyse (Rambøll).