Planane for ferjefritt samband mellom Sunndal og Surnadal vart første gong lanserte i 1939, som ny veg frå Drøpping til Todalen; kalla Rambjørsvegen.

Møre og Romsdal Fylkesting vedtok i 1971: “Ferjefritt samband Molde –Trondheim vert bygd tidlig i 3. vegplanperiode 1978 – 81”. Seinare fylkesting har ikkje følgde opp dette vedtaket; etter gjeldande prioriteringar i dag kan prosjektet tidligast stå ferdig rundt 2020.

Stortinget har gjennom vedtak i praksis starta gjennomføringa ved å vedta Todalsvegen oppklassifisert til riksveg Rv 671 (1996) og delvis sett av midlar til opprusting av denne.

Todalsfjordprosjektet A/S vart stifta 10. desember 1987 med ein aksjekapital på 850 000 kr. I 1988 vart arbeidet ført vidare med ein hovudplan for Todalsfjordprosjektet.

 

Se forøvrig en historisk oppsummering fra 1971 og frem til nå:

1971 Fylkestinget tilrår ferjefritt samband  Molde‐Trondheim med ny veg rundt Todalsfjorden som ett av flere alternativ til stamveg Molde‐Trondheim

1985 Sunndal og Surnadal kommuner oppnevnte et interkommunalt arbeidsutvalg

1986 Vegutredning og transportanalyse av 7 alternativ utarbeid av A.R.Reinertsen og Asplan

1987 Todalsfjordprosjektet AS stiftet

1988 Arbeidet føres videre med en hovedplan der tre alternativer utredes nærmere. Hovedplanen, som blir lagt ut for offentlig ettersyn, stiller valget mellom alternativene åpent fordi ingen av dem skiller seg ut med hensyn til kostnader og nytte

1993 Det fremlegges en melding som tilrår et nytt alternativ med 5,6 km tunnel Ålvundfossen‐Ansnes og videre i dagen innom Todalsøra. Alternativet som benvenes alternativ 7 ble lagt ut til offentlig høring

1995 Meldingen med alternativ 7 ble i samråd med Miljøverndepartementet godkjent av Vegdirektoratet uten krav om konsekvensutredning

1997 Fylkesveg fra rv. 670 til Todalsøra omklassifisert til rv. 671

1999‐2001 Vegen på østsiden av Todalsfjorden utbedret på følgende strekninger: 3 km ny veg mellom Haugen og Åsbøen, ombygging av Hallsetbrua og 2,7 km ny veg Svinvika‐Markussteinen, derav 1 km tunnel

2000 Møte for å avklare hvilke tunnelalternativ man skulle gå videre med. Enighet om Virmodalsalternativet, dvs. tunnel Todalen‐Viromdalen og veg i dagen Virom‐Ålvundeidet

2001 Oppstart arbeid med kommunedelplaner for Viromdalsalternativet. Statens vegvesen fastslår at Todalsfjordprosjeket må konsekvensutredes

2002 Konsekvensutredning biologisk mangfold tunnelinnslag Sunndalssida (Jon B. Jordal)

2003 Konsekvensutredning Trollheimstunnelen og tilleggsutredning  massedeponi

2006 Konsekvensutredning godkjent av Vegdirektoratet. Begge kommunane gikk for Børsetalternativet (langtunnel). Surnadal kommunestyre vedtar oppstart av arbeid med kommunedelplan for rv. 671

2007 Kommuneplanens arealdel med Børsetalternativet vedtatt i Sunndal kommune

2009 Planprogram og kommunedelplan for Trollheimstunnelen og rv. 671 Åsbøen‐Halset bru vedtatt i Surnadal kommune

2010 Stort engasjement i lokalpressen om bru‐ og tunnelalternativene

2013 Rapport med vurdering av alternativ for bru og tunnel utarbeidet av vegvesenet. Samferdselsutvalget vedtok å framleis ha fokus på Todalsfjordprosjektet. I ettertid kom Trollheimstunnelen AS med forslag om å sjå på flytebru nord i fjorden.

2015 Rapport med samlet vurdering fra Statens vegvesen, tilrår bru alt. 2B og 2C Likelydende vedtak i kommunestyrene om bruløsning Rakaneset‐Svinvika Fylkestinget: Konseptvalg bru alt. 2B og 2C. Prosjektet er neste store prosjekt etter Nordøyvegen. Skipstrafikkanalyse (Rambøll)