Samfunnsøkonomiske virkninger av forlenget varighet for bompengefinansering

En ny rapport ser på samfunnsøkonomiske virkninger av lengre innkrevingsperiode for bompenger.

Kravet for nedbetaling av lån til bompengefinansierte veiprosjekter er per i dag i utgangspunktet 15 år, med mulighet for en 5 års utvidelse dersom bro kommer til avløsning for ferge. En 20-års tidshorisont for finansieringsanalysen er vesentlig kortere enn forventet teknisk levetid. Kombinasjonen av stor usikkerhet ved beregninger langt frem i tid, og det forhold at rentene historisk var vesentlig høyere enn i dag, forklarer en nøktern tilnærming. Høyt rentenivå medførte at inntekts- og kostnadsstrømmer som påløp mer enn 20 år frem i tid, neddiskontert til investeringstidspunktet, fikk begrenset betydning for beregningene.

Se vedlegg.